အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းဖို့ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းစို့