အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

       
ညွှန်ကြား​​ရေးမှူးချုပ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

၀၂ - ၅၇၀၃၂၊ ၀၆၇ - ၄၀၅၀၁၀

 
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂ - ၅၇၀၃၆  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂ - ၅၇၀၃၅  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂ - ၅၇၀၃၇  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (အင်/ယာ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂ - ၅၇၉၈၅  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၇၁ - ၂၁၂၂၀  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၆၃ - ၂၃၃၇၉  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂ - ၈၈၇၁၉