သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
ဝန်ကြီးဌာန သစ်ခွဲသားထွက်ရှိရာခိုင်နှုန်းများ (Outturn Percentage of Timber)အားတပြေးညီဖြစ်စေရန် အတည်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_2.pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေငြာခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၃ Sroplogging.pdf
သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_1.pdf
ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း Principal(2017) book.pdf
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသမှ ထွက်ရှိသောသစ်များ (Conversion and Conflict Timber)အား ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_3.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၅ EIA procedure.pdf
အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်မှုကောင်းမွန်သည့်သစ်မျိုးနှင့်၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DZGD_O2.pdf
သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန DGZD_O1.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_2.pdf
သစ်မွှေးထွက်ပစ္စည်းများ၏အမျိုးအမည် ဒေသပေါက်စျေးနှင့်အခွန်တော်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ FD_0ther_6.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း သတ္တုမျိုးမျိုး စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_3.pdf
မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ(၁၉၉၅)နှင့် မူဝါဒသဘောထားကြေငြာချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၆ FD_Policy_Order.pdf
သစ်တောနယ်မြေအတွင်း ရွှေနှင့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုး/စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ စမ်းသပ်တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_4.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ရွှေသတ္တု၊စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_1.pdf
ကြိုးဝိုင်းတောဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန 25.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနည်းမြေ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန FD_Other_9.pdf
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန FD_Other_8.pdf
နိုင်ငံအဆင့်ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ NBSAP(MYN).pdf
National Biodiversity Strategy and Action Plan Forest Department 2011 NBSAP(ENG).pdf
5th National Report to the United Nations Convention on Biological Conservation 2014 5th CBD Report(ENG).pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာပဉ္စမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ 5th CBD Repot(MYN).pdf
အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း(၂၀၀၁−၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀−၂၀၃၁ ထိ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၁ 30years_Forest_plan.pdf
CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ CITES Myan.pdf
မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင်အပင်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ IUCN.pdf
မြန်မာအဘိဓာန် Myanmar Dcitionary.pdf
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း Myanmar Spelling.pdf