ဥပဒေနှင့် နည်းဉပဒေများ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) ၁၉၄၇ 1947Constitution.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၇၄) ၁၉၇၄ Constitution1974.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ၂၀၀၈ Constitution 2008.pdf
သစ်တောဥပဒေ(မြန်မာ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ Forest_Law.pdf
သစ်တောဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ FD Law ENG2.pdf
သစ်တောဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ FD Law ENG and MYN2.pdf
သစ်တောနည်းဥပဒေ(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ Forest Rules.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ The Protection of Wildlife and Protected Areas Law.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၂ Wildlife Rule.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(Eng and MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(ENG).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ EC Rules.pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၃ Civil Service Law.pdf
နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၆ Civil Law(Edit).pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၄ Civil servant Rules (2).pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၇ 35-2017.pdf