ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားလွှာများ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ED_DI 1to122.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ Environmental Conservation Law(Myanmar).pdf
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ 19-2015.pdf