သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး mmCERT ၂၀၁၃ ခုနှစ် Information Security.pdf