စာအုပ်/ စာစောင်များ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ Jul 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ May 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ Jan 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ သစ်တောဦးစီးဌာန ဒီဇင်ဘာလ December 2014.pdf
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားလွှာများ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ED_DI 1to122.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ April 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ Nov 2014.pdf
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ 19-2015.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ June 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ 2014 March.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ Oct 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 2014 Jan.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ Feb 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ Sept 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ April 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ Environmental Conservation Law(Myanmar).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ August 2014.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ April 2014.pdf
Test
သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး mmCERT ၂၀၁၃ ခုနှစ် Information Security.pdf