စာအုပ်/ စာစောင်များ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောကြေးမုံ သစ်တောဦးစီးဌာန ၆/၂၀၁၆ 06-16.pdf
သစ်တောကြေးမှုံ(၅/၁၇) သစ်တောဦးစီးဌာန ၅/၂၀၁၇ 05-17.pdf
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DGZD_I4.pdf
ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ DGZD_I3.pdf
နှုန်းတားဆည်ရေကျော်ကျောင်တန်းတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းညွှန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DZGD_I2.pdf
ဝန်ကြီးဌာန သစ်ခွဲသားထွက်ရှိရာခိုင်နှုန်းများ (Outturn Percentage of Timber)အားတပြေးညီဖြစ်စေရန် အတည်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_2.pdf
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်သုံးစွဲရေး လောင်စာတောင့်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု စာရင်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ DZGD_I1.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) ၁၉၄၇ 1947Constitution.pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေငြာခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၃ Sroplogging.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၇၄) ၁၉၇၄ Constitution1974.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၄/၁၇) သစ်တောဦးစီးဌာန ၄/၂၀၁၇ 04-17.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ၂၀၀၈ Constitution 2008.pdf
သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_1.pdf
သစ်တောဥပဒေ(မြန်မာ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ Forest_Law.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၃/၂၀၁၇) သစ်တောဦးစီးဌာန ၃/၂၀၁၇ Mar 2017
ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း Principal(2017) book.pdf
သစ်တောဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ FD Law ENG2.pdf
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသမှ ထွက်ရှိသောသစ်များ (Conversion and Conflict Timber)အား ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ MTE_other_3.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၂/၂၀၁၇) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂/၂၀၁၇ Feb 2017
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၅ EIA procedure.pdf
သစ်တောဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ FD Law ENG and MYN2.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၁/၂၀၁၇) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁/၂၀၁၇ Jan 2017
သစ်တောကြေးမုံ(၁၁/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၂/၂၀၁၆ 12-16.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၁၀/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၁/၂၀၁၆ 11-16(Special).pdf
သစ်တောနည်းဥပဒေ(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ Forest Rules.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ The Protection of Wildlife and Protected Areas Law.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၂ Wildlife Rule.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၉/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၉/၂၀၁၆ 09-16.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၈/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၈/၂၀၁၆ 08-16.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(Eng and MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(MYN).pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၇/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၇/၂၀၁၆ 07-16.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ ECD_Law(ENG).pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၆/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၆/၂၀၁၆ 06-16.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ EC Rules.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၅/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၅/၂၀၁၆ 05-16.pdf
သစ်တောကြေးမုံ(၄/၁၆) သစ်တောဦးစီးဌာန ၄/၂၀၁၆ 04-16.pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၃ Civil Service Law.pdf
နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၆ Civil Law(Edit).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၃/၂၀၁၆ 03-16.pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၄ Civil servant Rules (2).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂/၂၀၁၆ 02-16.pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၇ 35-2017.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁/၂၀၁၆ 01-16.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၂/၂၀၁၅ 12-15.pdf
ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်စာစောင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံး ၁၉၈၄ 1984 Servant rule.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၁/၂၀၁၅ 11-15.pdf
ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၀၄ Servant Ethic.pdf
အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်မှုကောင်းမွန်သည့်သစ်မျိုးနှင့်၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ DZGD_O2.pdf
သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားလွှာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ DI.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၀/၂၀၁၅ 10-15.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၉/၂၀၁၅ 09-15.pdf
သစ်ထုတ်ရေးအမှုထမ်းများအမြဲလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၀ SOS.pdf
သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန DGZD_O1.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၈/၂၀၁၅ 08-15.pdf
သစ်ထုတ်ရေးလက်စွဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၁၉၇၁ Manual.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၇/၂၀၁၅ 07-15.pdf
သစ်တောဌာနလက်အောက်အမှုထမ်းများလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ သစ်တောဌာန ၁၉၅၉ FD_SOSa.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၆/၂၀၁၅ 06-15.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_2.pdf
သစ်မွှေးထွက်ပစ္စည်းများ၏အမျိုးအမည် ဒေသပေါက်စျေးနှင့်အခွန်တော်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ FD_0ther_6.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုသက်သာစေသောသစ်ထုတ်ခြင်းနည်းစနစ်လမ်းညွှန်ချက်များ(RIL) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၀၈ RIL.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၅/၂၀၁၅ 05-15.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း သတ္တုမျိုးမျိုး စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_3.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ(CFI) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ CF_2016.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၄/၂၀၁၅ ၄/၂၀၁၅
မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ(၁၉၉၅)နှင့် မူဝါဒသဘောထားကြေငြာချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၆ FD_Policy_Order.pdf
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်း(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ CF_95.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၃/၂၀၁၅ 03-15.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂/၂၀၁၅ 02-15.pdf
သစ်တောနယ်မြေအတွင်း ရွှေနှင့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုး/စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ စမ်းသပ်တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_4.pdf
တောအုပ်လက်စွဲ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၃ Ranger Manual.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁/၂၀၁၅ 01-15.pdf
လက်ကိုင်စက်လွှနှင့်ပတ်သက်၍လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၃ Chainsaw.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ရွှေသတ္တု၊စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန FD_other_1.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၂/၂၀၁၄ 12-14.pdf
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတ္ငင်းမျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရမည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ Protection of Wild Animals.pdf
ကြိုးဝိုင်းတောဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန 25.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၁/၂၀၁၄ 11-14.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနည်းမြေ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန FD_Other_9.pdf
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန FD_Other_8.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၀/၂၀၁၄ 10-14.pdf
နိုင်ငံအဆင့်ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ NBSAP(MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၉/၂၀၁၄ 09-14.pdf
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မူဝါဒ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ SD_Policy and Order.pdf
National Biodiversity Strategy and Action Plan Forest Department 2011 NBSAP(ENG).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၈/၂၀၁၄ 08-14.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၇/၂၀၁၄ 07-14.pdf
5th National Report to the United Nations Convention on Biological Conservation 2014 5th CBD Report(ENG).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၆/၂၀၁၄ 06-14.pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာပဉ္စမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ 5th CBD Repot(MYN).pdf
အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း(၂၀၀၁−၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀−၂၀၃၁ ထိ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၁ 30years_Forest_plan.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၅/၂၀၁၄ 05-14.pdf
CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ CITES Myan.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၄/၂၀၁၄ 04-14.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၃/၂၀၁၄ 03-14.pdf
မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင်အပင်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ IUCN.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂/၂၀၁၄ 02-14.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁/၂၀၁၄ 01-14.pdf
မြန်မာအဘိဓာန် Myanmar Dcitionary.pdf
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း Myanmar Spelling.pdf